Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms verslumo įgūdžių ir gebėjimų formavimo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose

VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ 2017 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms verslumo įgūdžių ir gebėjimų formavimo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0012),dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugpjūčio mėn. – 2019 m. sausio mėn.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT, angl. Enterprise Europe Network, EEN)  ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų),  kurios skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su modernių ugdymosi/ugdymo technologijų, skatinančių kūrybiškos ir produktyvios asmenybė tapsmą ir formuojančių bei įtvirtinančių verslumo įgūdžius, plėtojimo srityse galimybes.

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; mokslo ir technologijų parkais), kurie plėtoja MTEPI veiklą ir (ar) teikia inovacijų paramos paslaugas bent vienoje iš šių sričių: ((a) mokymosi ar(ir) mokymo technologijos; (b) socialinės ir organizacinės inovacijos; (c) inovacijų paramos ir(ar) konsultavimo paslaugos; (d) aukštos pridėtinės vertės verslo plėtojimo technologijos; (e) informacinės ir ryšių technologijos; (f) lanksčios gamybos ir paslaugų teikimo sistemos; (g) mišrių rinkų kūrimo technologijas; (h) kūrybiškumas; (i) interaktyvieji mokymosi metodai, savimokos technologijos; (j) mišriosios kompetencijos ugdymo technologijos; ir pan. Tarptautinis partneris – ES ir/ar asocijuotose šalyse veikiantis subjektas  reikalingas bendrai veiklai vystyti, t. y. kurti paslaugas, produktus ar sistemas, sutelkiant partnerių gebėjimus, patirtį ir darbo metodus.

<< Grįžti į projektų sąrašą

InoSpurtas

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovo - iki 2020 kovo mėn. (36 mėn.).
Projekto vertė: 3 815 791,31 Eur. 

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms

Projekto partneriai

 • VšĮ Lietuvos inovacijų centras
 • VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“
 • VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“
 • VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų parkas“
 • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“
 • VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Lietuvos darbdavių konfederacija
 • Lietuvos verslo konfederacija

Projekto uždaviniai

 • Skatinti MTEPI veiklų vykdymą, inovatyvią verslininkystę, dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose;
 • Formuoti inovacijų paklausą, skatinant ikiprekybinių pirkimų vykdymą;
 • Didinti potencialą teikti aukštos kokybės inovacijų konsultacines ir paramos paslaugas.

Projekto veiklos

 • Paslaugų, skatinančių MTEPI veiklų vykdymą, jų efektyvumo didinimą, technologijų perdavimą teikimas.
 • Paslaugų, skatinančių inovatyvią verslininkystę, teikimas.
 • Paslaugų, skatinančių įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, teikimas.
 • Paslaugų, skatinančių ikiprekybinių pirkimų vykdymą, teikimas.
 • Inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų populiarinimas ir tobulinimas

Projekto aprašymas

Siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą, būtina skatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Lietuvos įmonėms trūksta žinių, reikalingų efektyviam MTEPI veiklų vykdymui iš esmės visame  inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu yra teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos ūkio subjektams, vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis. Tai skatina įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas ir prisideda prie jų inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo.

Projektas padeda mažinti šiuo metu teikiamų inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų teikimo išsiskaidymą, nes į projekto veiklų įgyvendinimą yra įtrauktos viešosios įstaigos (LIC) ir mokslo ir technologijų parkai (MTP), kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultacines ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, ir kurių dalininkė yra valstybė, bei nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros, vienijančios regionines ir šakines verslo asociacijas, kurių nariai vykdo MTEPI veiklas. Projekto vykdytojas koordinuoja partnerių teikiamas specializuotas paslaugas, atliepiančias specifinius inovatyvaus verslo poreikius. Paslaugas teikia projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojai, turintys aukštos kokybės konsultacijų teikimo inovacijų klausimais patirtį.

 

Orange programos projektas

VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas” (toliau – VITP) įgyvendina projektą „Moldovos inovacijų ir technologijų sklaidos agentūros gebėjimų stiprinimas, skatinant inovatyvios Moldovos verslo ir mokslo bendruomenės integraciją į ES inovacijų erdvę”. 

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą. Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Projekto vertė – 11500,00 eurų, iš kurių 10000,00 eurų sudaro parama.

Projekto veiklų pradžia – 2016 m. gegužės 01 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2016 m. spalio 01 d.

Projektu bus stiprinami Moldovos inovacijų ir technologijų sklaidos agentūros gebėjimai, siekiant skatinti inovatyvios Moldovos verslo bei mokslo bendruomenės integraciją į ES inovacijų erdvę, aktyvesnį dalyvavimą tarptautiniuose projektuose bei tinkluose. Taip pat bus pasiekiami inovatyvios įmonės, verslininkai, kurie turės galimybę pradėti arba plėsti savo veiklą į ES bei ją internacionalizuoti.

Projekto metu VITP vykdys šias veiklas:

1. Keturių VITP ekspertų 8 dienų trukmės vizitas į Kišiniovą ir 3 regionus.

Vizito metu bus surengti 4 seminarai, kurių kiekvieno metu atstovai iš įvairių verslo įmonių, institucijų, NVO, iniciatyvinių grupių, mokslo institucijų ir bendruomenių bus supažindinti su sėkminga inovatyvių Lietuvos verslo įmonių integracija į europinius tinklus, interaktyviomis formomis bus pateikti privalumai bei galimybės, prezentacijos su tikslu plėsti mokslo ir verslo bendruomenės akiratį apie eurointegracinių procesų naudą. Bus skatinama ir mokoma burtis į klasterius, dalyvauti inkubatorių veikloje. Startuoliai bus apmokomi, kur ieškoti aktualios informacijos, kaip pristatyti informaciją apie save rizikos kapitalo fondams

2. Inovatyvių Moldovos įmonių leidinio parengimas.

Leidinio tikslas – Moldovos inovacinio potencialo viešinimas ES, jis leis tarptautiniams tinklams ar organizacijoms susipažinti su esamu Moldovos inovaciniu ir intelektualiniu kapitalu, bei paskatins jį integruoti į ES inovacinius tinklus

Projekto dėka, Moldovos inovacijų ir technologijų sklaidos agentūra perims naudingą informaciją, „know how“ – vizitų metu bus supažindinta su  sėkmės istorijomis, išmokta, kaip pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis, integruotis į tarptautinius tinklus, kokias veiklas atlikti siekiant pritraukti rizikos kapitalo fondus, kaip skatinti verslo ir mokslo kooperaciją. Agentūra toliau rengs atitinkamus viešinimo renginius, skatins įmones kooperuotis, komercializuoti inovacines idėjas, pritraukti kapitalą, bei internacionalizuotis. Taip pat, Agentūra, aktyviai dalyvaudama inovatyvių įmonių leidinio kūrimo procese, perims šios veiklos patirtį. Atsižvelgiant į  šiandieninio pasaulio naujų idėjų, inovacijų ir startuolių susikūrimo tempą, toks leidinys turi būti kuriamas arba atnaujinamas kiekvienais metais. Po projekto, Agentūra turės atitinkamus gebėjimus tai atlikti, todėl rezultatai bet kuriuo metu galės būti atnaujinti, patobulinti arba pritaikyti esamai situacijai.

<< Grįžti į projektų sąrašą

INOVEKS

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) - pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Inovacijos yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos vystymosi veiksnių, tačiau, pagal Inovacijų sąjungos švieslentę (Europos Sąjungos (ES) valstybių narių rezultatų diegiant inovacijas vertinimo priemonė), Lietuva šiuo metu užima vieną iš paskutinių vietų ES, todėl būtina skatinti inovacijų plėtrą tiek verslo, tiek mokslo srityse, ypatingą dėmesį skiriant tarpusavio bendradarbiavimo, technologijų perdavimo procesams.

Skaityti daugiau...

Moldovos inovacijų ir technologijų sklaidos agentūros gebėjimų stiprinimas, skatinant inovacijų ir klasterizacijos plėtrą

Projekto metu bus pasidalinta Lietuvos ir ES gerąja patirtimi klasterizacijos, inovacijų kūrimo, naujų produktų komercializavimo srityse su Moldovos inovacijų agentūra, kuri įgavusi naujų kompetencijų ir gebėjimų bei turėdama gerosios patirties pavyzdžių iš ES, toliau pati vykdys šias veiklas, skatins Moldovoje atsirasti pirmiesiems klasteriams, inovacijoms bei naujoms technologijoms. Taip bus pasiekiama antrinė projekto tikslinė grupė – inovatyvios įmonės, verslininkai, kurie turės galimybę pradėti arba plėsti savo veiklą. Projekto metu bus vykdomas Lietuvos ekspertų vizitas į Agentūrą, parengta techninė užduotis bei pati  galimybių studija „Klasterizacijos plėtra ir inovacijų skatinimas Moldovoje“. Tai pat bus surengtas konsultacinis seminaras bei sukurtas informacinis portalas. Projektas turės labai aiškų poveikį – Agentūra, įgavusi naujų gebėjimų, turėdama pagrindinius įrankius – galimybių studiją su tolimesnių veiksmų planu, bei WEB portalą, po projekto pradės aktyvią klasterizacijos ir inovacijų skatinimo programą, taip prisidėdama prie klasterių Moldovoje susikūrimo. Bus perimta visa naudinga informacija, „know how“, bei sukurti produktai. Visa tai bus naudojama tolimesnėje agentūros veikloje. 

 

<< Grįžti į projektų sąrašą

START

Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) - START. Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-034

2011 m. lapkričio 9 d. KTU regioninis mokslo parkas su Europos socialiniu fondu pasirašė projekto „Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) – START" finansavimo sutartį. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas".

Skaityti daugiau...

IT praktika

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektas „IT Praktika: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas".

Projekto tikslas: Studentų praktinių įgūdžių Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje stiprinimas.
Uždaviniai: sukurti ir išbandyti studentų praktikų organizavimo modelį organizacijose.

Skaityti daugiau...

InoTinklas

clip_image002.jpg InoTinklas – tai inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose). Šis tinklas yra vienintelė visų penkių Lietuvoje kuriamų „Slėnių“ mokslo ir technologijų parkus apjungianti iniciatyva, skirta sutelkti šių parkų potencialą sprendžiant verslo įmonių problemas, aktyvinant į verslo poreikius orientuotus mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP) bei kitomis priemonėmis plėtojant inovacijas „Slėnių“ arealuose. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inogeb LT-1“.

Skaityti daugiau...

BONITA

ERPF Baltijos jūros regiono programos projektas BONITA (Baltic Organisation and Network of Innovation Transfer Associations – Baltijos inovacijų perdavimo asociacijų organizacija ir tinklas).
Projekto trukmė – 36 mėnesiai, pradžia - 2009 m.

Skaityti daugiau...

MTTP skatinimas

MTTP veiklų IRT sektoriuje aktyvinimas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas.
www.visoriuparkas.lt

Projekto tikslas – aktyvinti Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įmonių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) veiklas bendradarbiaujant tarpusavyje, su tyrimo institucijomis bei stiprinti IRT bendruomenės inovacijų sklaidos terpę.

Skaityti daugiau...

TP-UNI

 „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“ 2011-14 m. Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos mokslo institucijų ir organizacijų žinių ir technologijų perdavimo galimybes, paskatinti mokslininkų ir tyrėjų praktinį verslumą. Jo metu bus parengti ir įgyvendinti mokymai, skirti ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslo institucijų mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams, įskaitant inovacijų paramos organizacijų darbuotojus. Mokymai bus rengiami pasitelkiant užsienio mokslo institucijos – Brėmeno universiteto (Vokietija) – patirtį technologijų perdavimo ir komercializavimo srityje, siekiant adaptuoti sukauptas žinias ir perimti gerąją patirtį.

Skaityti daugiau...

Inogeb LT-2

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas įgyvendino priemonės Inogeb LT-2 projektą „IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas“.

Skaityti daugiau...

InoLaboratorija

Inovatyvaus verslo laboratorija „InoLaboratorija"
Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją.

Skaityti daugiau...

MOKAT

Projektas „MOkomės Kurti Aukštųjų Technologijų verslą“ („MOKAT“)

Siekdama paskatinti jaunimo verslumą, padėti aukštosioms mokykloms vystyti inovacijų kultūrą ir prisidėti prie būsimųjų specialistų parengimo, asociacija „INFOBALT“ kartu su Visorių informacinių technologijų parku 2012 - 2013 m. vykdo projektą „MOkomės Kurti Aukštųjų Technologijų verslą“.

Skaityti daugiau...

Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui (Inogeb LT-3)

Projekto tikslas:
Skatinti verslo ir mokslo partnerystę MTTP ir inovacijų srityse, žinių komercializavimą ir technologijų perdavimą, atsižvelgiant į Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos  prioritetines sritis (biotechnologijos, lazerių technologijos, elektros ir optinės įrangos gamyba, informacinės ir ryšių technologijos) ir siekiant pagerinti Inovacijų sąjungos švieslentės rodiklius.

Skaityti daugiau...

StarDust

Gyvybiškai svarbus žingsnis kuriant ir plėtojant „BSR Stars“ programą – „StarDust“ projektas. „StarDust“ tikslas – plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą sukurti ekonomiškai stiprų ir patrauklų Baltijos jūros makroregioną, t. y. susieti esamą mokslinių tyrimų aplinką, klasterius ir mažų bei vi­dutinių įmonių tinklus į tam tikrus globaliai pirmaujančius mokslinių tyrimų ir inovacijų centrus. Vykdant „StarDust“ projektą bus didinamos mažų ir vidutinių įmonių augimo galimybės, stiprinama socialinė ir teritorinė sanglauda Baltijos jūros regione.

Skaityti daugiau...

Projektai

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Skaityti plačiau Sutinku